Rakornisjarah TNI TA 2017

 

Paparan dinas kesejarahan angkatan:

  1. 17.02.20 PAPARAN DISJARAHAD
  2. 17.02.20 PAPARAN SUBDISJARAH DISPENAL
  3. 17.02.20 PAPARAN SUBDISJARAH DISPENAU
  4. 17.02.20 PAPARAN NARASUMBER
  5. 17.02.21 SAMBUTAN KASUM TNI